Ewaluacja w Bronku na szóstkę

Ewaluacja zewnętrzna jest badaniem stopnia realizacji wymagań stawianych szkołom przez państwo. Wymagania te określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Ewaluację przeprowadza Kuratorium Oświaty. Ewaluacja obejmuje następujące obszary:
1.Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
2.Procesy zachodzące w szkole lub placówce
3.Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym,
4.Zarządzanie szkołą lub placówką.
Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E: oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę Poziom D: oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę Poziom C: oznacza średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę Poziom B: oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę, w obiegowym słowniku szkolnym literka B utożsamiana jest z oceną bardzo dobrą Poziom A: oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę, w obiegowym słowniku szkolnym literka A utożsamiana jest z oceną celującą.
W dniach 13 – 18 marca bieżącego roku I Liceum zostało poddane ewaluacji problemowej w obszarach: 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki oraz 4. Zarządzanie szkołą lub placówką. Każdy z tych obszarów zawiera konkretne wymagania.
Poniżej podajemy wyniki ewaluacji, która jest rezultatem ankiet (z dyrektorem, rodzicami, nauczycielami i uczniami), wywiadów (przeprowadzonych z uczniami, rodzicami i partnerami szkoły), analizy dokumentacji szkolnej oraz obserwacji zajęć lekcyjnych i szkoły.
1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki
1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego B(=5)
1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności A(=6 )
1.3. Uczniowie są aktywni A(=6 )
1.4. Respektowane są normy społeczne A(=6 )
4. Zarządzanie szkołą lub placówką.
4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach B(=5)
4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A(=6)
4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie B(=5 )

Rachunek jest prosty, średnia ocena naszej szkoły wynosi 5,57.


Na tak doskonały wynik złożyły się: efektywna praca nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i ich rodziców oraz wsparcie szkoły przez Partnerów oraz Starostwo Powiatowe w Świdniku.
Pełny raport już niedługo na stronie www.npseo.pl

/AJ/