Nauka trudnej historii. Zwiedzanie Muzeum Miejsca Pamięci w Bełżcu.

1
 
 
6 marca uczniowie z klasy 3c wzięli udział w wycieczce programowej z języka polskiego w ramach omawianej na lekcji literatury okresu wojny i okupacji. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Miejsca Pamięci w Bełżcu. W trakcie zwiedzania ekspozycji muzealnej młodzież poznała historię obozu zagłady w Bełżcu na tle problematyki nazizmu i polityki eksterminacyjnej wobec Żydów europejskich, przy pomniku zaś wysłuchała objaśnień dotyczących symboliki upamiętnienia.

Niemiecki Obóz Zagłady w Bełżcu był ośrodkiem eksterminacji ludności żydowskiej, w którym od marca do grudnia 1942 roku wymordowano około 500 tysięcy osób, przede wszystkim Żydów z Polski, ale także obywateli żydowskich z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji.
Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez edukatora z muzeum. Dotyczyły one losów dziecka żydowskiego w czasie nazizmu. Młodzież pracowała w grupach, bazując na materiałach dydaktycznych w postaci kopii dokumentów archiwalnych, relacji świadków w formie pisemnej i audio oraz fotografii.
Kolejny, ostatni punkt intensywnego programu edukacyjnego, to warsztaty w zamojskim Centrum Synagoga Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
W budynku XVII-wiecznej synagogi działa Multimedialne Muzeum Historii Żydów Zamościa i Okolic, przeprowadzane są także zajęcia warsztatowe, wykłady, koncerty i odczyty. Uczniowie wzięli tu udział w zajęciach na temat judaizmu – najważniejszych świąt i tradycji. Poznali tradycje związane z cyklem życia: bar micwa, ślub, pogrzeb, symbolikę m.in. rysunków na macewach, historię i obrzędy związane ze świętami: szabat, Rosz Haszana, Jom Kipur, Sukot, Chanuka, Pesach.
Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie D. Jaśkowska i K.
Machoń. /DJ/

2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26